Cách rút gọn các trường trong trang thanh toán của woocommerce

Thêm đoạn code này vào file Function.php của Childtheme hoặc Theme (Nếu theme tự làm) để ẩn hết Fields và thêm Các trường cần thiết vào.

//Ẩn hết Fields
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
	unset($fields['billing']['billing_country']);
	unset($fields['billing']['billing_city']);
	unset($fields['billing']['billing_company']);
	unset($fields['billing']['billing_last_name']);
  unset($fields['billing']['billing_postcode']);
  unset($fields['billing']['billing_state']);
  unset($fields['billing']['billing_address_2']);
	unset($fields['billing']['billing_first_name']);
	unset($fields['billing']['billing_email']);
	unset($fields['billing']['billing_phone']);
	unset($fields['billing']['billing_address_1']);
//Thêm Fields	
$fields['billing']['billing_first_name'] = array(
  'label' => __('Tên', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Tên của bạn', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-first'),
  'clear' => true
  );
$fields['billing']['billing_phone'] = array(
'label' => __('Số Di Động', 'huyhoang'),
'placeholder' => _x('Số điện thoại thường dùng', 'placeholder', 'huyhoang'),
'required' => true,
'class' => array('form-row-last'),
'clear' => true
  );
$fields['billing']['billing_email'] = array(
  'label' => __('Địa Chỉ Email', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Địa chỉ Email thường dùng', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
    );
$fields['billing']['billing_address_1'] = array(
  'label' => __('Địa Chỉ', 'huyhoang'),
  'placeholder' => _x('Địa chỉ nhà của bạn', 'placeholder', 'huyhoang'),
  'required' => false,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
    );
    return $fields;    
}

Để lại bình luận

Giờ làm việc
Thứ 2 - Chủ nhật: 10AM - 10PM
Lễ đặc biệt: Nghỉ

Liên hệ
Hotline: 093 508 5858
Facebook: /infohuyhoang