Cách tạo SMTP để gửi mail cho WordPress mà không cần sử dụng Plugin

Vào Giao diện -> Sửa giao diện

Chọn giao diện để chỉnh sửa: Lưu ý chọn đúng giao diện (Nên sử dụng Child theme, nếu không khi update theme sẽ bị mất Code)

Sau đó chèn đoạn mã sau vào:

/**
 * SMTP
 */
add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'AAA';
  $phpmailer->Host    = 'BBB';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
	$phpmailer->Username  = 'CCC';
  $phpmailer->Password  = 'DDD';
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'EEE';
  $phpmailer->FromName  = 'FFF';
});

Bài viết tương tự

Trả lời