Chèn đoạn code sau vào file function.php của Theme

//Gửi Email
add_filter('woocommerce_bacs_accounts', '__return_false');
add_action( 'woocommerce_email_before_order_table', 'email_instructions_HH', 10, 3 );
function email_instructions_HH( $order, $sent_to_admin, $plain_text = false ) {
  if ( ! $sent_to_admin && 'bacs' === $order->get_payment_method() && $order->has_status( 'on-hold' ) ) {
    bank_details_HH( $order->get_id() );
  }
}
// add_action( 'woocommerce_thankyou_bacs', 'thankyou_page_HH' );
function thankyou_page_HH($order_id){
  bank_details_HH($order_id);
}
function bank_details_HH( $order_id = '' ) {
    ?>
    <h2>Thông tin chuyển khoản ngân hàng</h2>
<ul>
	<li>Ngân hàng: ACB</li>
	<li>Số tài khoản: 5847</li>
	<li>Chủ tài khoản: Phạm Huy Hoàng</li>
	<li>Nội dung: HH<?php echo $order_id ?></li>
</ul>
<?php
}
?>

Tại phần Thông tin chuyển khoản “Có in đậm” hãy thay thế thành thông tin của bạn!

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *